GEDRAGSCODE

IN EN OM HET ZWEMBAD MET Z.C. DE VUURSCHE - Gedragscode –

(dit document behoort mede als bijlage bij het lidmaatschaps-inschrijfformulier van ZC de Vuursche)

 

INHOUD:

1. Inleiding

2. Algemeen

3. Algemene gedragsregels

4. Gedragsregels

5. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers

6. Sancties

7. In en rond het zwembad

8. Portretrecht

9. Kennisgeving

 

 

 

1. Inleiding

Zwemclub De Vuursche wil ertoe blijven bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de zwemsport vinden we belangrijk. Zwemclub De Vuursche wil actief blijven werken aan de bewustwording bij sporters, begeleiders, trainers/coaches en ouders/verzorgers op dit vlak.

Zwemclub De Vuursche moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar jong en oud gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Met name de trainers/coaches, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

De gedragscode geldt voor ALLE leden. Zowel competitiezwemmers, waterpoloërs, trimzwemmers en overige leden die actief zijn aan de badrand en/of in het water.

 

 

2. Algemeen

Doelstelling

Zwemclub De Vuursche wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten sporten. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel het sportieve
vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat Zwemclub De Vuursche een vereniging is om trots op te zijn. Deze gedragscode beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, trainers, coaches, sporters, wedstrijdleiding en ouders/verzorgers te bevorderen.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is of lid wil worden, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor minderjarigen geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen ten alle tijden het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: normen en waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als leden zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

 

 

3. Algemene gedragsregels

Het bestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van de sport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn: De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • We hebben altijd respect voor de trainers, coaches, wedstrijdleiding, afgevaardigden.
 • We aanvaarden de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet op gebied van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties en dergelijke.
 • We schelden, treiteren, pesten en roddelen niet.
 • We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruiken geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.
 • We blijven van elkaars spullen af; we houden het complex en de omgeving schoon.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.

 

 

4. Gedragsregels

Houding:

 • Wees altijd en overal beleefd! De club verwacht van alle leden dat zij zich beleefd en respectvol gedragen tegenover trainers, coaches, bezoekende sporters, afgevaardigden, bestuursleden, scheidsrechters, andere leden en publiek. We dulden geen grofheden.
 • Wees sportief, vertoon teamgeest, help en steun je medesporters.

Stiptheid:

 • Voor de training ben je tijdig voor aanvang in het zwembad aanwezig. Een trainer heeft het recht je de toegang tot de training te ontzeggen indien deze reeds is begonnen.
 • Bij afwezigheid verwittig je de trainer/coach of teambegeleider.
 • Bij niet deelname aan een wedstrijd verwittig je de trainer/coach of teambegeleider tijdig (minimaal 48 uur voor aanvang).
 • Wie ongeoorloofd of zonder kennisgeving meerdere trainingen mist kan geschrapt worden voor deelname aan wedstrijden.

Gebruik van de kleedkamers:

 • De kleedkamers worden alleen gebruikt om je om te kleden.
 • Alleen de groepskleedkamers zijn beschikbaar voor leden en bezoekende sporters van Zwemclub De Vuursche. De kleedcabines worden dus niet gebruikt!
 • Douches en kleedkamers zijn geen speelruimten.
 • De kleedkamers dienen door de gebruikers zelf netjes achter gelaten te worden, na elk gebruik. Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, telefoon, geld etc.) maar laat ze in ieder geval niet onbeheerd achter. De zwemclub alsmede het sportcentrum zijn niet verantwoordelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van waardevolle voorwerpen.

Uitvoeren vrijwilligerswerk:

Buiten het actief sporten kan de zwemclub alleen voortbestaan met het uitvoeren van vrijwillige werkzaamheden. Alle leden van minimaal 16 jaar worden verplicht om minimaal een taak te vervullen en hierdoor blijk te geven van hun verantwoording t.o.v. de andere leden. Aan ouders/verzorgers wordt vriendelijk doch dringend een verzoek gedaan om hun steentje bij te dragen aan de vrijwillige werkzaamheden binnen de zwemclub.

 

 

5. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers

 • Onthoud u ervan uw kind te coachen tijdens de trainingen en/of wedstrijd, laat dit over aan de bevoegde trainers/coaches. Uw welgemeende goede raad doet niets anders dan uw kind in vertwijfeling brengen. Positief supporteren juichen wij ten zeerste toe!
 • Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve kunt u altijd terecht bij de trainer/coach of de vertegenwoordiger van de zwem-, trim- of waterpolocomissie. Voor alle niet technische vragen kunt u altijd het betreffende aanspreekpunt binnen het bestuur contacteren.
 • Als uw kind ingeschreven is voor een wedstrijd, dan wordt het ook verwacht op tijd bij de wedstrijd aanwezig te zijn en deel te nemen. Indien uw kind wegens ziekte niet kan deelnemen, meld u dit tijdig (indien mogelijk minimaal 48 uur voor aanvang) aan de verantwoordelijke coach/teambegeleider.
 • Wanneer u, volgens rooster, verzocht bent om jeugdleden van en naar een uit-wedstrijd te brengen en u bent niet in de gelegenheid dan wordt u vriendelijk verzocht om onderling met andere rijders te ruilen. Indien dit niet mogelijk blijkt neemt u tijdig contact op met de trainer/coach of teambegeleider.

 

 

6. Sancties

Bij het niet naleven van de gedragscode kunnen door het bestuur respectievelijk door de trainer, (in samenspraak met het bestuur) sancties genomen worden. Sancties kunnen o.a. bestaan uit waarschuwingen, schorsingen voor trainingen en/of wedstrijden. Tot het doorvoeren van sancties kan worden overgegaan in o.a. de volgende situaties:

 • Schelden.
 • Bij pesten van en door leden binnen onze vereniging; Pesten en treiteren wordt niet getolereerd. De trainers/coaches krijgen de strikte instructie hier scherp op toe te zien. Naar inzicht van de trainer/coach kan in geval van pesten met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van het lid uit het zwembad tijdens een training/wedstrijd.
 • Het uiten van bedreigingen.
 • Het gebruik van verbaal geweld (schelden, schreeuwen, beledigen), dan wel lichamelijk geweld. Gebruik van lichamelijk geweld is vaak ook een overtreding van de wet, dan zal het zelfde gelden als bij alle overige zaken die bij wet verboden zijn: ( wapens, drugs, vuurwerk) >Er zal aangifte gedaan worden bij de politie.
 • Alle overige misdragingen welke volgens de geldende normen en waarden ontoelaatbaar zijn.
 • Alle en dus ook de niet hierboven specifiek vermelde aanleidingen tot sancties, zijn ter beoordeling van het bestuur.

De te volgen procedure is als volgt:

Trainer/coach, sporter en/of betrokken ouder/verzorger stelt het aanspreekpunt binnen het bestuur in kennis van de overtreding. Ook in gevallen waarbij de trainer/coach direct tot het verwijderen van de zwemmer van de training/wedstrijd is overgegaan dient achteraf melding hiervan te worden gemaakt bij het aanspreekpunt. Dit ter vastlegging van het gebeurde.

In elk geval van misdragingen pleegt het aanspreekpunt zorgvuldig hoor en wederhoor bij alle betrokkenen.

Aanspreekpunt bespreekt tijdens de maandelijkse vergadering de overtreding met het bestuur waarin alle overige leden van het bestuur op de hoogte gebracht worden. In uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling van het aanspreekpunt kan met spoed een vergadering belegd worden om zodoende snel tot actie over te kunnen gaan.

De door het bestuur genomen bindende beslissing in de te nemen sanctie zal mondeling dan wel schriftelijk worden medegedeeld aan het betreffende lid, trainer, coach en/of diens ouders/verzorgers.

Het in herhaling vervallen van op zich zelf staande kleinere overtredingen, welke in eerdere gevallen met een waarschuwing zijn bestraft kunnen het bestuur doen besluiten over te gaan tot verder gaande sancties in de vorm van schorsing, uitsluiting of als uiterste middel statutaire opzegging van het lidmaatschap.

 

 

7. In en rond het zwembad

Het zwembad is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk in en om de zwembassins en kleedkamers meegenomen.
 • De zwemzaal en doucheruimtes mogen alleen worden betreden met blote voeten of badslippers. Schoeisel is vanwege de hygiëne ten strengste verboden. Dit geldt ook voor publiek.
 • Tijdens activiteiten van Z.C. De Vuursche is het verboden om gebruik te maken van het instructiebad, (kinder-)speelbad en whirlpool. Dit geldt ook voor familie en gasten van bezoekende zwemverenigingen.
 • Het is in het gehele sportcomplex ten strengste verboden te roken en/of drugs te gebruiken.
 • Schade aan eigendommen van het sportcentrum worden direct op de dader verhaald.
 • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
 • Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 • De toegang naar het zwembad wordt in het belang van de veiligheid vrijgehouden.

Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

 

 

8. Portretrecht

Tijdens activiteiten van Zwemclub De Vuursche, of activiteiten waaraan Zwemclub De Vuursche deelneemt of meewerkt, kunnen foto’s en/of videobeelden genomen worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijk te zien zijn. Deelname aan Vuursche-activiteiten betekent dat u toestemming verleent aan Zwemclub De Vuursche om deze beelden in het kader van haar activiteiten te gebruiken en te publiceren (website, periodieken, kranten, folders etc.).

Deze foto’s en/of videobeelden mogen op geen enkele manier door derden verspreid worden.

Zwemclub De Vuursche zal deze foto’s en/of videobeelden ook niet bezorgen aan commerciële firma’s die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun eigen publiciteit.

 

 

9. Kennisgeving

Alle leden, ouders/verzorgers, trainers/coaches, vrijwilligers en overige betrokkenen zijn op de hoogte van de inhoud van deze gedragscode en dienen hiernaar te handelen. Lid zijn van Zwemclub De Vuursche houdt in dat men de regels accepteert. Iedereen kan een exemplaar van deze gedragscode inzien via de website. De verenigingsstatuten zijn op te vragen bij de secretaris van het bestuur.

Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om tussentijds wijzigingen in deze gedragscode door te voeren. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden via de website en periodieken.

Naleving van en controle op deze gedragscode zal een grote bijdrage leveren op het welzijn van al onze leden, de club beschermen tegen ongewilde excessen en zo alle betrokkenen bij onze zwemclub zo mogelijk nog meer plezier verschaffen in de uitoefening van hun zwemsport.

 

Het bestuur van Zwemclub De Vuursche

Baarn, 1 januari 2011