Algemeen Nieuws

Zoals u al eerder in de agenda op onze vernieuwde website heeft kunnen lezen is op 13 april 2016 onze Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Naast de notulen en jaarverslagen, zal ook de jaarrekening over 2015 en de begroting voor 2016 worden voorgelegd. Leden zijn van harte uitgenodigd vanaf 20:00 uur in de kleine zaal (links naast de centrale kassa) van Sportcentrum De Trits.
De ledenvergadering start om 20.30 uur.

De Algemene Ledenvergadering is binnen de vereniging het hoogste orgaan en een goed moment voor alle leden om inspraak te hebben in de koers van hun club. Ook is het bij uitstek het moment om alle bestuursleden te ontmoeten. 

Voor dit jaar staat er wederom een contributieverhoging op de agenda. De verhoging zal fors zijn in verband met zeer sterk gestegen kosten. Tevens ligt er ter goedkeuring een huishoudelijk reglement. In het huishoudelijk regelement wordt het reilen en zeilen binnen de vereniging geregeld. De huidige al geldende gedragscode in en om het bad gaat hiervan onderdeel uitmaken. Het concept van het huishoudelijk regelement wordt u middels dit schrijven ter inzage aangeboden. De financiële stukken liggen conform de vereniging statuten vooraf ter inzage bij de penningmeester.

Leden zijn per e-mail persoonlijk uitgenodigd. In het bericht treft u een link waarmee u de vergaderstukken vooraf online kan lezen. Indien u deze e-mail niet heeft ontvangen? Verzoeken wij u een actueel e-mailadres aan de secretaris door te geven. Bij voorbaat dank.

Ik zie u allen graag op 13 april a.s. in de kleine zaal in Sportcentrum De Trits.


Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Marcel Verwoerd (voorzitter)