Algemeen Nieuws

Zoals u al eerder in de agenda op onze website heeft kunnen lezen is op 11 april 2018 onze Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Naast de notulen en jaarverslagen, zal ook de jaarrekening over 2017 en de begroting voor 2018 worden voorgelegd. Leden zijn van harte uitgenodigd vanaf 20:00 uur in de kleine zaal (links naast de centrale kassa) van Sportcentrum De Trits.
De ledenvergadering start om 20.30 uur.

De Algemene Ledenvergadering is binnen de vereniging het hoogste orgaan en een goed moment voor alle leden om inspraak te hebben in de koers van hun club. Ook is het bij uitstek het moment om alle bestuursleden te ontmoeten. 

De agenda geeft aan dat er voldoende is te bespreken en er staat een contributieverhoging op de agenda. De financiële stukken liggen conform de vereniging statuten vooraf ter inzage bij de penningmeester en een half uur voor aanvang van de vergadering.

Leden zijn per e-mail persoonlijk uitgenodigd. In het bericht treft u een link waarmee u de vergaderstukken vooraf online kan lezen. Indien u deze e-mail niet heeft ontvangen? Verzoeken wij u een actueel e-mailadres aan de secretaris door te geven. Bij voorbaat dank.

Ik zie u allen graag op 11 april a.s. in de kleine zaal in Sportcentrum De Trits.


Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Marcel Verwoerd (voorzitter)